PITSANU.NET : การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

 
หลักสูตรอบรมทั้งหมด 18 หลักสูตร
 
รายละเอียดของหลักสูตรทั้งหมด
 
• หลักสูตรวิจัย 7 หลักสูตร
1.หลักสูตรบรรยายการวจัย : การวิจัยชั้นเรียน 1 วัน
2.หลักสูตรบรรยายวิธีวิทยาการวิจัย 1 วัน
3.หลักสูตรบรรยายการวิจัยและพัฒนา 1 วัน
4.หลักสูตรบรรยายเทคนิคการเขียนรายงานวิจัย 1 วัน
5.หลักสูตรบรรยายการแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียนรายงานวิจัย 1 วัน
6.หลักสูตรบรรยายและปฎิบัติทำใบงาน การวิจัย : วิจัยชั้นเรียน 2 วัน
7.หลักสูตรปฎิบัติการเขียนรายงาน : การวิจัยฉบับสมบูรณ์ 10 วัน
 
• หลักสูตรประเมินโครงการ 3 หลักสูตร
1.หลักสูตรบรรยายการประเมินโครงการ 1 วัน
2.หลักสูตรบรรยายการเขียนรายงานประเมินโครงการ 2 วัน
3.หลักสูตรปฎิบัติการเขียนรายงานการประเมินโครงการฉบับสมบูรณ์ 10 วัน
 
• หลักสูตรการวิจัยและประเมินโครงการ 3 หลักสูตร
1.หลักสูตรบรรยายการวิจัยและประเมินโครงการ 1 วัน
2.หลักสูตรบรรยายการวิจัยและประเมินโครงการ 2 วัน
3.หลักสูตรบรรยายและปฏิบัติทำใบงานวิจัยและประเมินโครงการ 3 วัน
• หลักสูตรการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 3 หลักสูตร
1.หลักสูตรบรรยาย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 1 วัน
2.หลักสูตรบรรยายและปฎิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย2วัน
3.หลักสูตรปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 3 วัน
 
• การทำผลงานทางวิชาการ 2 หลักสูตร
1.หลักสูตรการทำผลงานทางวิชาการ 1/2 วัน
2.หลักสูตรเทคนิค : เคล็ดลับการทำผลงานทางวิชาการ 1 วัน
 
 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
อ.พิสณุ  ฟองศรี  โทร.  087-8170584