PITSANU.NET : การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

head images blog

     หนังสือ 111 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานประเมินโครงการเล่มนี้ มีขนาด A5 (พ็อคเก็ตบุ๊ค 14.5 x 21 ซม.) พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2551 ปัจจุบันพิมพ์เป็นครั้งที่ 2 เมื่อเดือน ตุลาคม 2551

 content 1

 

     ผู้ที่เหมาะสมสำหรับหนังสือเล่มนี้ คือ นักประเมินที่ยังขาดความชำนาญ บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งนิสิตนักศึกษาซึ่งต้องเขียนรายงานประเมินโครงการ นำไปใช้ประกอบการเขียนรายงาน ตลอดจนอาจารย์ผู้สอนก็สามารถนำไปใช้เป็นตำราประกอบการสอนได้
      เนื้อหาสำคัญประกอบด้วยข้อบกพร่องเท่าที่พบในขณะนี้มี 111 ประการ ในทุกส่วนของรายงาน ตั้งแต่การเขียนปกนอกจนกระทั่งการเขียนบรรณานุกรม โดยได้เสนอแนวทางปรับปรุง แต่ละประการไว้ ข้อบกพร่องประการใดที่เห็นว่าน่าจะเข้าใจยากก็จะยกตัวอย่างไว้ ซึ่งบางข้อก็แก้ไขให้ถูกต้องได้ บางข้อก็เพียงทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมบ้าง โดยมีเนื้อหารวม 8 บท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนรายงานประเมินโครงการ ประกอบด้วย เนื้อหาเกี่ยวกับ
1.1 โครงสร้างรายงานประเมินโครงการ
1.2 ลักษณะทั่วไปของรายงานประเมินโครงการ
1.3 ความสำคัญของรายงานประเมินโครงการ
1.4 หลักเกณฑ์การเขียนรายงานประเมินโครงการ
1.5 ข้อบกพร่องการเขียนรายงานประเมินโครงการ
1.6 การปรับปรุงร่างรายงานประเมินโครงการ
1.7 สรุปเนื้อหาของบท
บทที่ 2 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนส่วนประกอบตอนต้น อ้างอิง และส่วนประกอบตอนท้าย มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
2.1 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนชื่อเรื่อง
2.2 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนบทสรุปสำหรับผู้บริหาร
2.3 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนกิตติกรรมประกาศ
2.4 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนสารบัญ
2.5 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนอ้างอิง
2.6 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนบรรณานุกรม
2.7 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนภาคผนวก
2.8 สรุปเนื้อหาของบท
บทที่ 3 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนกรอบแนวคิดการประเมิน ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
3.1 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนประเด็นการประเมินในกรอบ
แนวคิด
3.2 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนตัวชี้วัดในกรอบแนวคิด
3.3 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนเกณฑ์การประเมินในกรอบแนวคิด
3.4 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนแหล่งข้อมูลในกรอบแนวคิด
3.5 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนเครื่องมือในกรอบแนวคิด
3.6 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
ในกรอบแนวคิด
3.7 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนโดยรวมในกรอบแนวคิด
3.8 สรุปเนื้อหาของบท
บทที่ 4 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนบทนำ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
4.1 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนความเป็นมาและความสำคัญ
ของปัญหา
4.2 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนวัตถุประสงค์การประเมิน
4.3 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนความสำคัญของการประเมิน
4.4 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนขอบเขตการประเมิน
4.5 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนข้อจำกัดการประเมิน (ถ้ามี)
4.6 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ
4.7 สรุปเนื้อหาของบท
บทที่ 5 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
5.1 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนเกริ่นนำ
5.2 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการจัดหมวดหมู่หัวข้อ
5.3 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนเกี่ยวกับภาพและตาราง
5.4 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนคำย่อและวงเล็บภาษาอังกฤษ
5.5 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนคำและทศนิยม
5.6 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเรียงลำดับเนื้อหาและการเขียนให้เชื่อมโยง
5.7 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนสรุปเนื้อหา
5.8 สรุปเนื้อหาของบท
บทที่ 6 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนวิธีดำเนินการประเมิน ประกอบ ด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
6.1 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนขั้นตอนการประเมิน
6.2 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
6.3 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรูปแบบการประเมิน (ถ้ามี)
6.4 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนเครื่องมือในการประเมิน
6.5 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
6.6 สรุปเนื้อหาของบท
บทที่ 7 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบ ด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
7.1 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การประเมิน
7.2 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินขาดหรือเกิน
7.3 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนอธิบายผลจากตาราง
7.4 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนเกินขอบเขตผลการวิเคราะห์ข้อมูล
7.5 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการนำผลการตรวจเครื่องมือมาเสนอ
7.6 สรุปเนื้อหาของบท
บทที่ 8 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
8.1 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนสรุปผล
8.2 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนอภิปรายผล
8.3 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมิน
ไปใช้
8.4 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมิน
ครั้งต่อไป
8.5 สรุปเนื้อหาของบท

book5 5