PITSANU.NET : การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

head images blog

     หนังสือ 108 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เล่มนี้ มีขนาด A5 (พ็อคเก็ตบุ๊ค 14.5 x 21 ซม.) พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2551 ปัจจุบันพิมพ์เป็นครั้งที่ 5 เมื่อเดือน มกราคม 25ุ61

 content 1

 
ผู้เหมาะสมที่จะใช้หนังสือนี้ คือ นักวิจัยที่ยังขาดความชำนาญบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งนิสิตนักศึกษาซึ่งต้องเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์หรือผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันนำไปใช้ประกอบการเขียนรายงาน ตลอดจนอาจารย์ผู้สอนก็สามารถนำไปใช้เป็นตำราประกอบการสอนได้
เนื้อหาสำคัญประกอบด้วยข้อบกพร่องเท่าที่พบมี 108 ประการ ในทุกส่วนของรายงาน ตั้งแต่การเขียนปกนอกจนกระทั่งการเขียนบรรณานุกรม โดยได้เสนอแนวทางปรับปรุงแต่ละประการไว้ ข้อบกพร่องประการใดที่เห็นว่าน่าจะเข้าใจยาก ผู้เขียนก็จะยกตัวอย่างไว้ ซึ่งบางข้อก็แก้ไขให้ถูกต้องได้ บางข้อก็เพียงทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมบ้าง โดยมีเนื้อหา 8 บท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ประกอบ ด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
1.1 โครงสร้างรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
1.2 ลักษณะทั่วไปของรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
1.3 ความสำคัญของรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
1.4 หลักเกณฑ์การเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
1.5 ข้อบกพร่องการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
1.6 การปรับปรุงร่างรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
1.7 สรุปเนื้อหาของบท
บทที่ 2 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนส่วนประกอบตอนต้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
2.1 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนชื่อเรื่อง
2.2 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนบทคัดย่อ
2.3 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนกิตติกรรมประกาศ
2.4 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนสารบัญ
2.5 สรุปเนื้อหาของบท
บทที่ 3 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนบทนำ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
3.1 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนความเป็นมาและความสำคัญ
ของปัญหา
3.2 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย
3.3 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนความสำคัญของการวิจัย
3.4 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนกรอบแนวคิดการวิจัย
3.5 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนขอบเขตการวิจัย
3.6 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนตัวแปร
3.7 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนสมมุติฐาน
3.8 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี)
3.9 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนข้อจำกัดการวิจัย (ถ้ามี)
3.10 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ
3.11 สรุปเนื้อหาของบท
บทที่ 4 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
4.1 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนเกริ่นนำ
4.2 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการจัดหมวดหมู่หัวข้อ
4.3 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนเกี่ยวกับภาพและตาราง
4.4 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนคำย่อและวงเล็บภาษาอังกฤษ
4.5 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนคำและทศนิยม
4.6 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเรียงลำดับเนื้อหาและการเขียนให้เชื่อมโยง
4.7 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนสรุปเนื้อหา
4.8 สรุปเนื้อหาของบท
บทที่ 5 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนวิธีดำเนินการวิจัย ประกอบ ด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
5.1 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนขั้นตอนการวิจัย
5.2 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
5.3 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนวิธีสร้างและพัฒนานวัตกรรม
5.4 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนแบบวิจัย
5.5 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนเครื่องมือในการวิจัย
5.6 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
5.7 สรุปเนื้อหาของบท
บทที่ 6 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบ ด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
6.1 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์การวิจัย
6.2 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนอธิบายผลจากตาราง
6.3 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนเกินขอบเขตผลการวิเคราะห์ข้อมูล
6.4 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงปริมาณเนื้อหา
6.5 สรุปเนื้อหาของบท
บทที่ 7 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนสรุปผลอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
7.1 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนสรุปผล
7.2 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนอภิปรายผล
7.3 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัย ไปใช้
7.4 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
7.5 สรุปเนื้อหาของบท
บทที่ 8 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนอ้างอิงและส่วนประกอบตอนท้าย มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
8.1 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนอ้างอิง
8.2 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนบรรณานุกรม
8.3 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนภาคผนวก
8.4 สรุปเนื้อหาของบท

 book6 6