PITSANU.NET : การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

head images blog

     หนังสือแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการทำวิจัยเล่มนี้มีขนาด A5 (พ็อคเก็ตบุ๊ค 14.5 x 21 ซม.) พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม 2552 ปัจจุบันพิมพ์เป็นครั้งที่ 2 เมื่อเดือนกันยายน 2552

 content 1

 

ผู้เหมาะสมที่จะใช้หนังสือนี้ คือ นักวิจัยที่มีพื้นความรู้อยู่บ้างแล้ว และ นิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจนำไปประกอบการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือผลงานทางวิชาการ ตลอดจนอาจารย์ผู้สอนก็นำไปใช้เป็นตำราประกอบการสอน
เนื้อหาสำคัญเป็นข้อผิดพลาดในขั้นตอนต่าง ๆ ของการทำวิจัย โดยยึดกรอบโครงสร้างของรายงานการวิจัย การนำเสนอจะเสนอความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ข้อผิดพลาดสำคัญที่พบจากประการณ์ตรง และวิธีแก้ไข พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบในข้อผิดพลาดที่เข้าใจยากไว้ด้วย โดยมีเนื้อหา 7 บท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
บทที่ 1 บทนำสู่แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการทำวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
1.1 การทำวิจัย
1.2 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการใช้หลักเกณฑ์
1.3 การทำวิจัย
1.4 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียน
บทที่ 2 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการเลือกปัญหาและนวัตกรรม ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
2.1 การเลือกปัญหาการวิจัย
2.2 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการเลือกปัญหา
2.3 การเลือกนวัตกรรม
2.4 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการเลือกนวัตกรรม
บทที่ 3 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการค้นคว้าและสรุป ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
3.1 การค้นคว้า
3.2 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการค้นคว้า
3.3 การสรุป
3.4 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการสรุป
บทที่ 4 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการกำหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง และเลือกแบบวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
4.1 การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการกำหนดตัวอย่าง
4.3 การเลือกแบบวิจัย
4.4 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการเลือกแบบวิจัย
บทที่ 5 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
5.1 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
5.2 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการสร้างเครื่องมือ
5.3 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการพัฒนาเครื่องมือ
บทที่ 6 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
6.2 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการเก็บรวบรวมข้อมูล
6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
6.4 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 7 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
7.1 การสรุปผล
7.2 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการสรุปผล
7.3 การอภิปรายผล
7.4 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการอภิปรายผล
7.5 การเสนอแนะ
7.6 แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการเสนอแนะ