PITSANU.NET : การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

head images blog

     หนังสือวิจัยทางการศึกษาเล่มนี้ มีขนาด A4 เล็ก (19 x 26 ซม.) จำนวน 253 หน้า พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ปัจจุบันได้พิมพ์เป็นครั้งที่ 9 เมื่อเดือน พศจิกายน 2558

 content 1

 

 


     หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องใช้ เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิทยาการวิจัยทั่ว ๆ ไป และวิจัยทางการศึกษา หรือประกอบในการทำวิจัย ภาคนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ หรือครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ในการปฏิบัติงานและเพิ่มวิทยฐานะ หรือผู้สอนรายวิชาเกี่ยวกับการวิจัยในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ประกอบการสอนได้
เนื้อหาของหนังสือแบ่งออกเป็น 12 บท ประกอบด้วย บทนำเพื่อเข้าสู่การวิจัย ประเภทการวิจัย ปัญหาการวิจัย การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรและสมมุติฐาน แบบการวิจัย ตัวอย่างในการวิจัย เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย เค้าโครงการวิจัย รายงานการวิจัย การประเมินและใช้ผลการวิจัย โดยได้สรุปเนื้อหาและมีแบบฝึกหัดรวมทั้งเอกสารอ้างอิงแต่ละบทไว้ด้วย โดยแต่ละบทมีรายละเอียดของเนื้อหา ดังนี้


บทที่ 1 บทนำ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
1.1 วิธีการหาความรู้ของมนุษย์
1.2 ความหมายของการวิจัย
1.3 จุดมุ่งหมายของการวิจัย
1.4 ประโยชน์ของการวิจัย
1.5 ลักษณะของนักวิจัยที่ดี
1.6 คุณลักษณะของนักวิจัยที่ดี
1.7 จรรยาบรรณของนักวิจัย
1.8 ขั้นตอนการวิจัย
1.9 สรุปเนื้อหาของบท
1.10 แบบฝึกหัดและเอกสารอ้างอิงประจำบท


บทที่ 2 ประเภทการวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
2.1 การแบ่งประเภทการวิจัยทางสังคมศาสตร์
2.2 การแบ่งประเภทการวิจัยทางการศึกษา
2.3 ประเภทการวิจัยที่ใช้กันมากในทางการศึกษาต่าง ๆ ได้แก่
— การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์
— การวิจัยเชิงบรรยาย
— การวิจัยเชิงทดลอง
— การวิจัยเชิงคุณภาพ
— การวิจัยแบบพิเศษ
2.4 สรุปเนื้อหาของบท
2.5 แบบฝึกหัดและเอกสารอ้างอิงประจำบท


บทที่ 3 ปัญหา วัตถุประสงค์ และการวางแผนการวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
3.1 ความหมายของปัญหาการวิจัย
3.2 แหล่งที่มาของปัญหาการวิจัย
3.3 แนวทางในการเลือกหัวข้อปัญหา
3.4 ขอบข่ายของการวิจัยทางการศึกษา
3.5 การกำหนดขอบเขตของปัญหาการวิจัย
3.6 การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย
3.7 การตั้งชื่อเรื่องการวิจัย
3.8 การวางแผนการวิจัย
3.9 สรุปเนื้อหาของบท
3.10 แบบฝึกหัดและเอกสารอ้างอิงประจำบท
บทที่ 4 การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
4.1 จุดมุ่งหมายในการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.2 แหล่งของเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.3 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.4 ระยะเวลาที่ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.5 จรรยาบรรณของนักวิจัยในการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.6 การนำเสนอผลการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.7 สรุปเนื้อหาของบท
4.8 แบบฝึกหัดและเอกสารอ้างอิงประจำบท


บทที่ 5 ตัวแปรและสมมุติฐาน โดยมีเนื้อหาของ
5.1 ตัวแปร เกี่ยวกับ
— ความหมาย
— ประเภท
— ตัวแปรในการวิจัย
— ความผิดพลาดในการ
— กำหนดตัวแปร
— การจัดตัวแปร
5.2 สมมุติฐาน มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
— ความหมายของสมมุติฐาน
— ประเภทของสมมุติฐาน
— ประโยชน์ของสมมุติฐาน
— แหล่งที่มาของสมมุติฐาน
— หลักเกณฑ์ในการตั้งสมมุติฐาน
5.3 สรุปเนื้อหาของบท
5.4 แบบฝึกหัดและเอกสารอ้างอิงประจำบท
บทที่ 6 แบบการวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
6.1 ความหมายของแบบการวิจัย
6.2 จุดมุ่งหมายในการเลือกหรือออกแบบการวิจัย
6.3 หลักเกณฑ์ในการเลือกหรือออกแบบการวิจัย
6.4 แบบการวิจัยเชิงทดลอง
6.5 สรุปเนื้อหาของบท
6.6 แบบฝึกหัดและเอกสารอ้างอิงประจำบท


บทที่ 7 ตัวอย่างในการวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
7.1 ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่าง
7.2 ขั้นตอนการสุ่มหรือเลือกตัวอย่าง
7.3 ข้อดีข้อเสียของการใช้ตัวอย่าง
7.4 ลักษณะของตัวอย่างที่ดี
7.5 การกำหนดขนาดตัวอย่าง
7.6 วิธีการสุ่มหรือเลือกตัวอย่าง
7.7 สรุปเนื้อหาของบท
7.8 แบบฝึกหัดและเอกสารอ้างอิงประจำบท


บทที่ 8 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
8.1 ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล
8.2 ประเภทเครื่องมือวิจัยทางการศึกษา
8.3 ลักษณะที่ดีของเครื่องมือวิจัยทางการศึกษา
8.4 การสร้างเครื่องมือวิจัยทางการศึกษา
8.5 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา
8.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
8.7 สรุปเนื้อหาของบท
8.8 แบบฝึกหัดและเอกสารอ้างอิงประจำบท


บทที่ 9 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
9.1 ความหมายของสถิติ
9.2 สถิติที่ใช้กันมากในงานวิจัย ได้แก่
— สถิติบรรยาย
— สถิติอ้างอิง
— สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
9.3 สรุปเนื้อหาของบท
9.4 แบบฝึกหัดและเอกสารอ้างอิงประจำบท


บทที่ 10 เค้าโครงการวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
10.1 โครงสร้างเค้าโครงการวิจัยทั่วไป
10.2 ตัวอย่างโครงสร้างโครงวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
10.3 โครงสร้างเค้าโครงวิทยานิพนธ์
10.4 แนวทางการเขียนเค้าโครงวิจัยหรือวิทยานิพนธ์
10.5 สรุปเนื้อหาของบท
10.6 แบบฝึกหัดและเอกสารอ้างอิงประจำบท


บทที่ 11 รายงานการวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
11.1 โครงสร้างของรายงานการวิจัย
11.2 ความสำคัญของรายงานการวิจัย
11.3 ลักษณะทั่วไปของรายงานการวิจัย
11.4 แนวทางการเขียนรายงานการวิจัย
11.5 การปรับปรุงร่างรายงานการวิจัย
11.6 สรุปเนื้อหาของบท
11.7 แบบฝึกหัดและเอกสารอ้างอิงประจำบท


บทที่ 12 การประเมินและใช้ผลการวิจัย ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ
12.1 การประเมินเค้าโครงการวิจัย
12.2 การประเมินงานวิจัย
12.3 แบบประเมินวิทยานิพนธ์
12.4 แนวทางการประเมินงานวิจัย
12.5 การใช้ผลการวิจัย
12.6 สรุปเนื้อหาของบท
12.7 แบบฝึกหัดและเอกสารอ้างอิงประจำบท

 

book3 3