PITSANU.NET : การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

head images2

ผศ.ดร.พิสณุ  ฟองศรี

 

   
 
บิดา-มารดา
• เพ็ชรแก้ว ฟองศรี
• กิ่งแก้ว ฟองศรี
 
การศึกษา
• มัธยมศึกษา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
• ปวส.(ไฟฟ้ากำลัง) วิทยาลับเทคโนโลยีฯวิทยาเขตเทคนิคภาคใต้
• กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
• น.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัตตานี
• ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ประสบการณ์
• ครูโรงเรียมัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา
• เจ้าหน้าที่เยาวชน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายวิจัย สำนักคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
• นักวิจัยแห่งชาติ
• ผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สมศ.
• ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
• รองคณบดีบัญฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาราชภัฎสุราษฎร์ธานี
• ผู้สอนวิชาประเมินผลและวิจัยในระดับปริญญาตรี โท และ เอก
 
ปัจจุบัน
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
• นักวิชาการอิสระ
• วิทยากรด้านวิจัยและประเมิน
 
ผลงานทางวิชาการ
• งานวิจัยและประเมินโครงการ 15 เรื่อง
• ตำรา หนังสือ 14 เล่ม