PITSANU.NET : การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

head images blog

 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัย R&D ฉบับสมบูรณ์

รายละเอียด

  • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัย R&D ฉบับสมบูรณ์ หลักสูตร 10 วัน
  • เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
  • จังหวัดสงขลา
  • เดือนมกราคม  - พฤษภาคม 2567